Právě je 04.04.2020, 01:52

On-line rozhovor na Svobodném vysílači - 23.10.2014 od 19:00

Vše o tématech, které nastoluje koncept Ekonomiky založené na zdrojích (Resource-Based economy) včetně diskuse k projektu The Venus Project.

Příspěvekod Raziel-CZ » 13.02.2015, 21:55

Souhlasím s tím, že je třeba upřednostňovat a hovořit o již existujících projektech a ne o těch, které (možná) někdy budou. Filosofování, slibování a moralizování, pokud tedy nejde o informování s návrhy řešení, považuji za zbytečnou ztrátu času.

Méně hovořit, více konat.
„Dokud budou existovat peníze a náboženství, nebude lidstvo nikdy svobodné.”; „Je rozdíl mezi pravdou, kterou řekneme my a pravdou, kterou řekne někdo jiný.”; „Válčit za mír je jako souložit za panenství.” Už se nechcete podílet na devastaci planety? Kontaktujte nás.
Raziel-CZ
Administrátor
Uživatelský avatar

Příspěvekod stefo » 20.02.2015, 09:42

Základním změnovým záměrem je decentralizace moci - přenos moci ze státu na funkční horizontální soustavu měst a obcí. K tomu je nutno, předem, vytvořit její funkční federativní strukturu.

Návrh (rozpracovaný)
osvobozovacího a demokratizačního návodu
Návod je určen pro iniciativní občany obcí a měst.

Úvod.
Demokracie je realizací politické svobody - je společným (kolektivním) a kontinuálním rozhodováním o věcech společných. Je uplatňováním přírodního zákona – zákona pregnance (seberegulace), zákona vytváření nejlépe možného tvaru/útvaru organismu/organizace, našem případě lidské společnosti - její tvůrčí přizpůsobování se prostředí a času. Ze své podstaty – přírodního zákona stojí nad nepřirozeným, člověkem vytvořeným řádem. Seberegulace sama je přirozeným řádem. Díky své přirozenosti postrádá zárodek chaosu, jenž je vlastní každému nepřirozenému řádu a způsoboval a stále způsobuje nezměrná utrpení lidstva. Demokracie je přirozeným kolektivismem. Jeho odmítáním odmítáme současně své bezpečí a vystavujeme se existenčnímu ohrožení. Proto je pro nás přirozený kolektivismus tak životně důležitý.
Východiskem pro manuál je absence politické svobody a demokracie a z toho vyplývající bídný stav společnosti. Stále se nesmíme starat o věci společné! K ozdravění společnosti vede jediná cesta – začít se starat o věci společné společně – kolektivně. K tomu má sloužit tento návod.


1. Část osvobozovací.
Současný stav společnosti
Společnost je politicky nesvobodná - nesmíme společně (kolektivně) rozhodovat o věcech společných. Ve stavu politické (kolektivní) nesvobody se nacházejí všechna územní společenství (města, obce, regiony) ČR.
Žádoucí stav společnosti
Žádoucím stavem je politicky svobodná společnost. Stav, kdy každý její územní celek může společně (kolektivně) rozhodovat o svých věcech společných.Politické sebeosvobození
Politické sebeosvobození znamená dosažení takového stavu, kdy o věcech společných mohou rozhodovat sami občané způsobem a podle pravidel, které si sami stanoví.
Společnost mohou politicky osvobodit jen její iniciativní občané. Sebeosvobozování musí započít v těch nejmenších teritoriích (obce, menší města). V nich mají největší sebeosvobozovací a mocenský potenciál, v nich jsou jejich současní vládci – zastupitelé nejslabší. Jen v nich mohou získat potřebné zkušenosti a dovednosti k následnému osvobozování a demokratizaci větších územních celků.

Sebeosvobozovací proces
1. krok - Iniciativní a důvěryhodní občané se sejdou a
stanoví strategii politického osvobození své obce (města).
2. krok - Seznámí spoluobčany s obsahem pojmu politická svoboda
a potřeba její naplňování v jejich obci (městě).
3. krok - Uspořádají veřejné shromáždění, které demokraticky -
většinou z přítomných rozhodne o přijetí nebo nepřijetí
realizace politického osvobození obce (města).
4. krok - Pokud bude realizace osvobozovacího procesu přijata, zvolí
veřejné shromáždění facilitátory (usnadňovatele)
osvobozovacího procesu. Ti vytvoří návrh způsobů a zásad
přijímání kolektivních rozhodnutí. O stavu návrhu budou
průběžně, skrz veřejná shromáždění informovat
spoluobčany, vést s nimi rozpravy o jeho obsahu a
zapojovat je do jeho tvorby.
5. krok - Konečný návrh způsobů a zásad přijímání kolektivních
rozhodnutí předloží facilitační skupina veřejnému
shromáždění obce (města) ke schválení.
6. krok - Návrh schválí veřejné shromáždění obce (města).

Poté mohou nastat dvě varianty. Současní zastupitelé:
a) se podřídí rozhodnutí veřejného shromáždění,
b) se nepodřídí rozhodnutí veřejného shromáždění.

ad a) Podřízením se zastupitelů došlo k politickému osvobození -
politickou moc získali občané obce (města). Tím je politicky
osvobozovací proces v obci (městě) úspěšně završen.
.
ad b) Nepodřízením se zastupitelů nedošlo k politickému osvobození
- politická moc zůstává v rukou zastupitelstva – odložená
účinnost.

Odmítnutí podřízenosti zastupitelů veřejnému shromáždění lze řešit a završit tím úspěšně politicky osvobozovací proces v obci (městě), dle platné legislativy, dvěma způsoby:
ad a) jejich odvoláním a zvolení nových - veřejnému shromáždění
podřízených zastupitelů,
ad b) zvolením nových, veřejnému shromáždění podřízených
zastupitelů v řádných komunálních volbách.


2. Část demokratizační

Jsme tedy v obci (městě) politicky svobodní a začínáme se učit společně své obci (městu) vládnout.

Jak na to?

Především je nutno znát zásady veřejného shromáždění.
Jsou to:
- zásada rovnosti
- právo na iniciativu
- mandátové pravidlo
- pravidlo většiny

Dále je nutno vědět:
- že politická rozhodnutí nejsou rozhodnutími odbornými, ale
hodnotovými a morálními. Jinými slovy: nikdo nemusí být, při
rozhodování, v dané oblasti odborník a přesto je průměrný občan
schopen dostatečně fundovaně rozhodnout, které z nabízených
možností řešení dá přednost.
- že společné rozhodnutí je řešením společného dilematu – nemá
vítěze ani poražené. Je společným rozhodnutím a tečka. I proto,
že většina, která rozhodne, bude při každém společném
rozhodování jiná. Takto je nutno pojímat přijetí společných
rozhodnutí.
- že se změnil statut zastupitelů. Zbaveni moci se z nich stávají
pouze facilitátoři naší moci a vykonavatelé našich rozhodnutí.
- že k tomu nejlepšímu rozhodnutí je potřeba dospět. Že je nutné
se, o dané problematice co nejvíce dovědět. Tok potřebných
informací směrem k občanům i to bude, mimo jiné, povinností
zastupitelů - facilitátorů a servismanů občanské moci.

Důležité je že současná legislativa nebude v procesu zbavování moci zastupitelů porušována.

Vládnout prostřednictvím veřejných shromáždění je nejsnazší a nejefektivnější způsob vlády občanů. Že to jde, ukazuje příklad Švýcarska. Učit se vládnout je nejsnazší a nejpřínosnější od těch občanů, kteří už vládnou (Švýcarsko). Referenda se má využívat jen ve výjimečných případech.
Těžší než vládnutí bude zbavování současných vládců moci.
stefo
Nový diskutér

Příspěvekod stefo » 20.02.2015, 22:01

Záměrem zásadní společenské změny je decentralizace moci - přenos moci ze státu na horizontální soustavu měst a obcí. K tomu je potřeba vytvořit funkční strukturu. Je nesmyslné pokoušet se odstranit stávající společenský systém bez toho aby byla připravena funkční struktura společenského systému, který ho má nahradit, včetně jeho existenčních podmínek.

Návrh (rozpracovaný)
osvobozovacího a demokratizačního návodu
Návod je určen pro iniciativní občany obcí a měst.

Úvod.
Demokracie je realizací politické svobody - je společným (kolektivním) a kontinuálním rozhodováním o věcech společných. Je uplatňováním přírodního zákona – zákona pregnance (seberegulace), zákona vytváření nejlépe možného tvaru/útvaru organismu/organizace, našem případě lidské společnosti - její tvůrčí přizpůsobování se prostředí a času. Ze své podstaty – přírodního zákona stojí nad nepřirozeným, člověkem vytvořeným řádem. Seberegulace sama je přirozeným řádem. Díky své přirozenosti postrádá zárodek chaosu, jenž je vlastní každému nepřirozenému řádu a způsoboval a stále způsobuje nezměrná utrpení lidstva. Demokracie je přirozeným kolektivismem. Jeho odmítáním odmítáme současně své bezpečí a vystavujeme se existenčnímu ohrožení. Proto je pro nás přirozený kolektivismus tak životně důležitý.
Východiskem pro manuál je absence politické svobody a demokracie a z toho vyplývající bídný stav společnosti. Stále se nesmíme starat o věci společné! K ozdravění společnosti vede jediná cesta – začít se starat o věci společné společně – kolektivně. K tomu má sloužit tento návod.


1. Část osvobozovací.
Současný stav společnosti
Společnost je politicky nesvobodná - nesmíme společně (kolektivně) rozhodovat o věcech společných. Ve stavu politické (kolektivní) nesvobody se nacházejí všechna územní společenství (města, obce, regiony) ČR.
Žádoucí stav společnosti
Žádoucím stavem je politicky svobodná společnost. Stav, kdy každý její územní celek může společně (kolektivně) rozhodovat o svých věcech společných.Politické sebeosvobození
Politické sebeosvobození znamená dosažení takového stavu, kdy o věcech společných mohou rozhodovat sami občané způsobem a podle pravidel, které si sami stanoví.
Společnost mohou politicky osvobodit jen její iniciativní občané. Sebeosvobozování musí započít v těch nejmenších teritoriích (obce, menší města). V nich mají největší sebeosvobozovací a mocenský potenciál, v nich jsou jejich současní vládci – zastupitelé nejslabší. Jen v nich mohou získat potřebné zkušenosti a dovednosti k následnému osvobozování a demokratizaci větších územních celků.

Sebeosvobozovací proces
1. krok - Iniciativní a důvěryhodní občané se sejdou a
stanoví strategii politického osvobození své obce (města).
2. krok - Seznámí spoluobčany s obsahem pojmu politická svoboda
a potřeba její naplňování v jejich obci (městě).
3. krok - Uspořádají veřejné shromáždění, které demokraticky -
většinou z přítomných rozhodne o přijetí nebo nepřijetí
realizace politického osvobození obce (města).
4. krok - Pokud bude realizace osvobozovacího procesu přijata, zvolí
veřejné shromáždění facilitátory (usnadňovatele)
osvobozovacího procesu. Ti vytvoří návrh způsobů a zásad
přijímání kolektivních rozhodnutí. O stavu návrhu budou
průběžně, skrz veřejná shromáždění informovat
spoluobčany, vést s nimi rozpravy o jeho obsahu a
zapojovat je do jeho tvorby.
5. krok - Konečný návrh způsobů a zásad přijímání kolektivních
rozhodnutí předloží facilitační skupina veřejnému
shromáždění obce (města) ke schválení.
6. krok - Návrh schválí veřejné shromáždění obce (města).

Poté mohou nastat dvě varianty. Současní zastupitelé:
a) se podřídí rozhodnutí veřejného shromáždění,
b) se nepodřídí rozhodnutí veřejného shromáždění.

ad a) Podřízením se zastupitelů došlo k politickému osvobození -
politickou moc získali občané obce (města). Tím je politicky
osvobozovací proces v obci (městě) úspěšně završen.
.
ad b) Nepodřízením se zastupitelů nedošlo k politickému osvobození
- politická moc zůstává v rukou zastupitelstva – odložená
účinnost.

Odmítnutí podřízenosti zastupitelů veřejnému shromáždění lze řešit a završit tím úspěšně politicky osvobozovací proces v obci (městě), dle platné legislativy, dvěma způsoby:
ad a) jejich odvoláním a zvolení nových - veřejnému shromáždění
podřízených zastupitelů,
ad b) zvolením nových, veřejnému shromáždění podřízených
zastupitelů v řádných komunálních volbách.


2. Část demokratizační

Jsme tedy v obci (městě) politicky svobodní a začínáme se učit společně své obci (městu) vládnout.

Jak na to?

Především je nutno znát zásady veřejného shromáždění.
Jsou to:
- zásada rovnosti
- právo na iniciativu
- mandátové pravidlo
- pravidlo většiny

Dále je nutno vědět:
- že politická rozhodnutí nejsou rozhodnutími odbornými, ale
hodnotovými a morálními. Jinými slovy: nikdo nemusí být, při
rozhodování, v dané oblasti odborník a přesto je průměrný občan
schopen dostatečně fundovaně rozhodnout, které z nabízených
možností řešení dá přednost.
- že společné rozhodnutí je řešením společného dilematu – nemá
vítěze ani poražené. Je společným rozhodnutím a tečka. I proto,
že většina, která rozhodne, bude při každém společném
rozhodování jiná. Takto je nutno pojímat přijetí společných
rozhodnutí.
- že se změnil statut zastupitelů. Zbaveni moci se z nich stávají
pouze facilitátoři naší moci a vykonavatelé našich rozhodnutí.
- že k tomu nejlepšímu rozhodnutí je potřeba dospět. Že je nutné
se, o dané problematice co nejvíce dovědět. Tok potřebných
informací směrem k občanům i to bude, mimo jiné, povinností
zastupitelů - facilitátorů a servismanů občanské moci.

Důležité je že současná legislativa nebude v procesu zbavování moci zastupitelů porušována.

Vládnout prostřednictvím veřejných shromáždění je nejsnazší a nejefektivnější způsob vlády občanů. Že to jde, ukazuje příklad Švýcarska. Učit se vládnout je nejsnazší a nejpřínosnější od těch občanů, kteří už vládnou (Švýcarsko). Referenda se má využívat jen ve výjimečných případech.
Těžší než vládnutí bude zbavování současných vládců moci.
stefo
Nový diskutér

Příspěvekod Petr_NJ » 21.02.2015, 00:30

Je to zajímavá a logická úvaha řešení, nicméně se chci zeptat jaký rozsah informací (cca počet takových příspěvků) je ještě možno očekávat, než bude možné se k tomu nějak smysluplně vyjádřit nad souvislým celkem ?

Rozhodně pokračujte dále, osobně mě zajímá až ta technická a sociologická část řešení, protože o té duševní už mám představu, kudy se bude ubírat a lze předpokládat jaké budou další kroky.

Tyto konkrétní věci jsou přeci jen záživnější čtení než byl ten úvod v mailech atd. ;)
Změnit můžeme svět jen svou změnou, svým příkladem, který někdo jiný bude schopen jednoduše zkopírovat, když dojde poznání a pochopí, jaká je v tom síla. Nic jiného totiž nefunguje a navíc trvale.
Petr_NJ
Organizační tým

Příspěvekod stefo » 23.02.2015, 12:30

V materiálu chybí jen pojem ekonomická svoboda společnosti a její absence - je součástí svobody politické. A snad ještě, že politika musí být nadřazena ekonomice. Ale k tomu bychom se stejně dostali při dalším podrobnějším zkoumání.
Směr řešení je v uvedené úvaze obsažen. Je potřeba jednotlivé změnově facilitační kroky dále rozpracovat – upřesnit.
Základní myšlenkou je, že kolektivní svoboda je tou, která má stát (hierarchicky) nad svobodou individuální. Jednoduše proto, že pokud je tomu naopak, nejde o svobodu, ale svévoli. Zkrátka nové paradigma se pokouší vytlačit to staré.
Na svévoli trhu – svévoli privátní je postaven kapitalismus.
V prostředí spontánního kolektivismus je člověk nejlépe možně ochraňován před existenčním ohrožením. To už se, ale opakuji.
Předpokládám, že se na technickém a sociologickém řešení bude podílet více lidí. Věřím, že i hnutí Zeitgeist. Začít by jste mohli konstruktivní kritikou předmětné úvahy.
A ještě něco.
Myslím si, že slovo sousloví spontánní kolektivismus se v blízké budoucnosti stane slovem nejpoužívanějším. Doufám, že i naší společnou zásluhou. Právě v něm – v jeho obsahu je Achilova pata současného společenského systému.
stefo
Nový diskutér

Příspěvekod Petr_NJ » 23.02.2015, 13:49

Ano,
ta Achilova je přesně ten problém, který se ukazuje dennodenně dnem i nocí jak je to komplikované a nikdy dopředu nevíte co se dá od druhých čekat při spolupráci.

A tím je třeba začít, pak se odstraní veškeré ostatní i technické záležitosti, které jsou pak téměř vždy jednoduše řešitelné když lidé mají zájem je tak řešit.

Přeji vám v projektu co nejvíce otevřených lidí, dnes takové najít je docela problém.
Jelikož dělám na svém projektu, kterému chci věnovat veškerý volný čas, budu ten Váš už jen sledovat jak se vyvíjí.

Díky
Naposledy upravil Raziel-CZ dne 10.06.2015, 14:59, celkově upraveno 1
Důvod: Diskusní fórum bylo uzavřeno. Pokračovat v případné diskusi můžete na www.interforum.cz v sekci Hnutí Zeitgeist Česká republika (TZMČR).
Změnit můžeme svět jen svou změnou, svým příkladem, který někdo jiný bude schopen jednoduše zkopírovat, když dojde poznání a pochopí, jaká je v tom síla. Nic jiného totiž nefunguje a navíc trvale.
Petr_NJ
Organizační tým

Předchozí

Zpět na Ekonomika založená na zdrojích

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron